Close

Bærekraft

Mekonomen Company som virksomhet påvirker våre kunder, medarbeidere, leverandører og miljøet. Til å være en stor aktør i vår bransje, har vi et spesielt ansvar når det gjelder bærekraft. Bærekraft skal være en integrert del av vår forretningsdrift, slik at det skaper en verdi for vår organisasjon og våre interessenter.

For oss er det en selvfølge å etterstrebe å bli bedre hele tiden. Derfor arbeider vi systematisk med å finne nye og bedre løsninger for kundene, både i dag og i fremtiden. Vi prioriterer kompetanseutvikling, så vel som kontinuerlig utvikling av nye tekniske og logistiske løsninger og forretningsmodeller.

Mennesker

Vår arbeidsmiljøledelse har som mål å skape en fysisk, psykisk og sosialt sunn og utviklende arbeidsplass for alle ansatte, der risiko for yrkesskader og arbeidsrelatert sykdom forebygges. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø, noe som blant annet innebærer at vi løpende vurderer risiko, har etablerte rutiner for styring av risiko og at hendelser og ulykker rapporteres.

Vi jobber aktivt for mangfold, likestilling og en inkluderende kultur i alle våre selskaper. For oss handler ikke mangfold om å tilpasse seg en kultur, men å skape en god kultur av forskjeller. Derfor ønsker vi oss medarbidere med ulik kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver velkommen! Dette gjør oss til et bedre selskap, hvor vi har fokus på langsiktig verdiskapning, fornøyde kunder og en attraktiv arbeidsplass.

I en tradisjonelt mannspreget bransje er det imidlertid en stor utfordring å skape en jevn kjønnsfordeling i alle deler av selskapet. Kvinneandelen i vår organisasjon er i dag ca. 17 prosent. Antall kvinner i ledergruppen er 43% prosent. I løpet av året introduserte vi tydeligere mål for å styre mot ytterligere likestilling.

Miljø

Vår største miljøpåvirkning er under områdene transport, bruk av energi i lokaler, kjemikalie,- og avfallshåndtering. Vår kjernevirksomhet omfatter salg av reservedeler og tilbehør til bilverksteder og forbrukere. Det betyr også at vi har en indirekte påvirkning på miljø og klima i form av råvarer og produkjsonsprosesser for produktene vi selger. Vi jobber aktivt med å reduserer vår miljøpåvirkning på alle disse områdene. Dette gjøres gjennom konsernets Code Of Conduct, interne rutiner og miljøledelsessystem.

Transport

Vår virksomhet krever transport både med egne kjøretøy og med underleverandører. Fra våre store lagre fraktes varer til organsiasjonens butikker og netthandelskunder. Fra butikkene transporteres det med egne varebiler og med underleverandører til egne og tilknyttede verksteder.

Bærekraftig mobilitet

For å redusere transportens miljøpåvirkning, er et av våre tiltak å vurdere drivstofforbruket ved kjøp av kjøretøy. Vi jobber aktiv med å reduserer våre klimagassutslipp. Vi rapporterer våre utslipp gjennom vår portal i Position Green, hvor vi identifiserer våre kilder til klimautslipp og videre utvikler strategier for å redusere dem.

Energi

Vi har lagerlokaler, butikker, verksteder og kontorer. Disse krever energi i form av el, varme og kjøling. Gjennom energikartlegginger har vi kontroll på vårt energibruk. Et av tiltakene for å redusere vårt energibruk, er ved kjøp av fornybar energi. Produksjon av grønn strøm, genererer ikke skadelige utslipp og bidrar heller ikke til klimaendringer, noe som gjør det til et bærekraftig og miljøvennlig alternativ.

Kjemikaliehåndtering

Vi i Mekonomen Company markedsfører et stort antall kjemiske produkter. Dette medfører et ansvar for å kontrollere sammensetning av produktet, merking, sørge for at riktig informasjon er tilgjengelig i form av sikkerhetsdatablader, sikre at enkelte regulerte kjemikalier kun selges til fagpersoner og at oppbevaring av produkter håndteres på riktig måte. Stoffkartotek og riktig verneutstyr er i fokus og veldig viktig hos våre verksteder.

Avfall

Vår virksomhet genererer avfall og farlig avfall. Det dreier seg i hovedsak om avfall som gjenvinnes, for eksempel papp og plast. Verkstedene frembringer også farlig avfall i form av bl.a. oljer, batterier og kjemikalier. Avfallet sorteres og håndteres etter gjeldene lovverk.

Leverandørkjeden

Reservedeler utgjør hovedtyngden av konsernets kjøp og salg, det står for en stor del av vår omsetning. Innkjøp gjøres hovedsakelig fra de samme leverandørene som leverer til bilprodusentene. Nesten alle av våre leverandører har sin base i Europa, mens produksjon av produkter og kjemikalier, foregår både i Europa og i Asia, derfor er bærekraftsarbeid i leverandørkjeden viktig for oss.

Bærekraftig leverandørkjede

Hovedandelen av våre produkter importeres fra Bileko Car Parts (BCP), MEKO`s grossistselskap. De har skrevet under en klausul om etterlevelse av FN`s Global Compact prinsipper. 80 prosent av varetilgangen skjer via kjøp fra 160 leverandører. Ca. 92 prosent av disse har skrevet under konsernets supplier Code of Conduct eller presentert sin egen tilsvarende policy.

Vårt eget merkevare

Leverandører av våre egne merkevareprodukter, ProMeister og Carwise, anses å utgjøre de største kvalitets- og bærekraftsrisikoene. Konsernet gjennomfører derfor interne revisjoner av alle nye Promeister leverandører. Tilsynene foregår gjennom fabrikkbesøk og testing av produkter, basert på egenkontroller, som inkluderer gjennomgang av produktkvalitet, miljø og sosiale krav. Sortimentet er også kvalitetssjekket av uavhengige aktører og av konsernets intermeko sitt laboratorium i Polen.

elbil-verksted

FN`s global compact Hållbarhetsrapportering – MEKO

Global Compact
Om global compact Homepage | UN Global Compact

Vår Bærekrafts policy

Våre etiske retningslinjer setter standarden for hva som kan forventes av selskapet vårt, og hva som forventes av alle som jobber under et av våre varemerker. Etiske retningslinjer er innført for å understreke verdiene og prinsippene som påvirker vårt forhold til ansatte, kunder, forretningspartnere og andre interessenter.

Vår policy er basert på internasjonale vedtatte regler, FNs Global Compact, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og relaterte FN- konvensjoner og ILO- kjernekonvensjonene. Ved å gjøre dette er vi forpliktet til å opprettholde en rekke grunnleggende retningslinjer knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, ytre miljø og korrupsjon.

Målet er at vår Code of Conduct (eller andre tilsvarende etiske retningslinjer) skal gjelde for alle våre leverandører. Derfor krever vi at alle våre leverandører forplikter

seg til å overholde våre etiske retningslinjer, eller presentere sin egen kodeks som tilsvarer.

Det er styret i MEKO AB som vedtar og bestemmer endringer i vår Code of Conduct. Konsernledelsen er ansvarlig for å overholde gitte regler, som kontinuerlig overvåkes innenfor rammen av den daglige driften.

fns Globale Mål

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Målene skal blant annet bidra til å utrydde ekstrem fattigdom, redusere ulikhet og urettferdighet i verden, fremme fred og rettferdighet og bekjempe klimaendringene. MEKOs virksomhet bidrar til og påvirker mange mål og delmål, enten direkte eller indirekte i forsyningskjeden for eksempel. Målene vi hovedsakelig påvirker er nummer 7,8,12 og 13.

FNs BÆREKRAFTSMÅL 7

FNs globale mål 7 sikrer tilgang til økonomisk, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

 • Vi gjør det mulig for bileiere å utføre service og reparasjoner på sine kjøretøy, uavhengig om de kjøres på fossilt drivstoff, biodrivstoff eller elektrisitet.
 • Riktig vedlikehold og service betyr at kjøretøyene er så drivstoffeffektive og energieffektive som mulig.
 • Internt jobber vi med å redusere energiforbruket i lokalene og redusere drivstofforbruket.
 • Elbilsertifiserte verksteder.

FNs BÆREKRAFTSMÅL 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 • Som arbeidsgiver har vi et ansvar ved ansettelsesvilkår, arbeidsmiljø, likestilling, mangfold og inkludering.
 • Vi jobber for god lønnsomhet, og dermed verdiøkning for aksjeeierne. God lønnsomhet innebærer fortsatt drift, nye arbeidsplasser og samfunnsbidrag gjennom f.eks. skatt.
 • Konsernets verdier er presentert i vår Code of Conduct. Vi har nulltoleranse for korrupsjon.
 • Vi investerer i kompetanseutvikling for våre ansatte.

FNs BÆREKRAFTSMÅL 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Riktig vedlikehold av kjøretøy bidrar til trafikksikkerheten og at kjøretly forurenser minst mulig i løpet av dets levetid.
 • Vi har rutiner og tar ansvar ved kjøp, salg og bruk av kjemikalier. Vi følger myndighetenes gjeldene krav for merking og håndtering.
 • Vi har rutiner og tar ansvar for vår avfallshåndtering.
 • Vårt ansvar for leverandørkjeden innebærer å definere krav til og oppfølging av våre leverandører, med hensyn til menneskerettigheter, ansettelsesforhold og miljø- og klimapåvirkning.

FNs BÆREKRAFTSMÅL 13

Bekjempelse av klimaendringer.

 • Ved å utvikle våre tjenester og produkter til den økte andelen kjøretøy som drives av alternative drivstoff, som biodrivstoff og elektrisitet, bidrar vi til overgangen om et klimanøytralt samfunn.
 • Gjennom interne forbedringer i ressurs- og energieffektivitet, reduserer vi vår påvirkning på miljø og klima.
 • Vi vet at våre produkter har en klimapåvirkning, vi har derfor staretet arbeidet med å få mer kunnskap på dette området.

Sertifiseringer

For å skape tillit og troverdighet ovenfor våre kunder og tjenester, har Mekonomen Company valgt å søke ulike sertifiseringer. Disse sertifiseringene bekrefter vår forpliktelse til å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte, i tråd med våre kommuniserte mål og visjoner innenfor samfunnsansvar.

Ved å velge å bli sertifisert, kan våre kunder og leverandører være trygge på at vi opererer på en ærlig og pålitelig måte, at vi følger høye standarder for etikk og ansvarlighet. Vi jobber kontinuerlig med å få flere ledd i vår organisasjon til å bli sertifisert. Vi har investert tid og ressurser i å oppnå disse sertifiseringene, og vi er stolte av å vise de frem.

Mekonomen Norge er medlem av Grønt Punk Norge. Det sikrer god materialgjenvinning av vår emballasje. Som deltager i denne returordningen, er vi med på å ta et viktig samfunnsansvar.

Alle våre verksteder er i prosess for sertifisering av Miljøfyrtårn. Vi har innført at alle kjedeverksteder som vil bli en del av Mekonomen Company bilverksted konseptet, må sertifiseres innen 18 måneder.

Både kunder, medarbeidere og myndigheter skal kunne stole på at vi oppfyller de miljøkrav som stilles, og vi etterstreber alltid å arbeide med så liten innvirkning på miljøet som mulig. MECA Scandinavia AB og dets datterselskaper er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Mekonomen har som mål å bli sertifisert i løpet av 2024.

Alle kjedemedlemmer av MECA/ Mekonomen bilverkstedkjeden er godkjent av Statens Vegvesen for å drive med service og reparasjoner av de fleste kjøretøy.

Åpenhetsloven

Mekonomen Company omfattes av Åpenhetsloven som tredde i kraft den 1 juli 2022. Loven krever at selskaper regelmessig gjennomfører risikovurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeid gjennom hele verdikjeden. Selskaper som rammes av lovkravet forventes også å iverksette forebyggende tiltak og kontinuerlig evaluere effekten av iverksatte tiltak og kommunisere resultatene til interessenter. Vi i Mekonomen Company jobber med å kartlegge eksisterende leverandører og gjennomfører risikovurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Informasjon om selskapets påvirkning, iverksatte tiltak og planlagte tiltak skal være tilgjengelig på våre nettsider innen 30.juni 2023.

Leverandørstyringsplattform House of Control gir oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette gjør det enklere å rette innstas der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står ovenfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi ut fra leverandørens egenbesvarelse av våre spørreskjemaer.

Whistleblow

Whistleblow er en varslingstjeneste som gir muligheten til å rapportere mistanker om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Det kan for eksempel være forhold som:

 • Innebærer fare for liv og helse
 • Innebærer fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes, leverandørens og det offentliges tillit til oss.

Hvem kan varsle?

Alle ansatte og innleide i virksomheten kan varsle. Personer som utfører arbeid utenom å være arbeidstakere har også rett til å varsle.

Du finner konsernets varslingstjeneste her- Whistleblow